Hizmetlerimiz

Bordrolama Hizmeti

• Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması,
• Ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,
• Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi,
• Ödenecek net ücretlerin ilgili bankaya banka disketi formatında iletimi,
• Aylık bordro giderlerinin; şirketlerin belirlediği maliyet merkezlerine uygun olarak dağıtılması, muhasebe kayıtlarının hazırlanması,
• Yıllık izin ve satış primlerinin takibi ve yıllık izin defterlerinin tutulması,
• SSK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşterinin bilgilendirilmesi,
• Merkez, işyeri ve/ veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,
• Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,
• Personele ait vizite kağıdı düzenlenmesi, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin personele gönderilmesi,
• Personel alımlarında sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta her türlü tazminat, ücret vb. hesaplamaların yapılması, insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi,
• İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,
• Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, sirküler yolu ile şirketlerin uygulamalar ve yasal değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi,
• Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası,